Statut Miejskiego Klubu Sportowego "KORONA"

STATUT
Miejskiego Klubu Sportowego
Miasta i Gminy Gra Kalwaria

ROZDZIA I

Nazwa, teren dziaalnoci, siedziba i charakter prawny

1

Stowarzyszenie nosi nazw Miejski Klub Sportowy ?Korona? /w skrcie MKS ?Korona?/ zwany dalej Klubem.

2

Klub jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej posiadajcym osobowo prawn.

3

Terenem dziaalnoci Klubu jest miasto i gmina Gra Kalwaria. Siedzib Klubu jest miasto Gra Kalwaria.

4

1. Klub moe by czonkiem krajowych i midzynarodowych organizacji o podobnych celach dziaania.

2. O przystpieniu do organizacji, o ktrych mowa w ust.1, bd wystpienia z nich decyduje Zarzd.

5

Klub moe uywa goda, barw: biao ? to - czerwonych, flagi i odznaki zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami.

6

Piecz Klubu jest okrga z napisem w obwodzie: Miejski Klub Sportowy Gra Kalwaria ? ?Korona? ? w wewntrz obwodu.

7

1.Klub prowadzi odpatn i nieodpatn dziaalno poytku publicznego rozmiarach sucych realizacji jego celw statutowych wedug zasad okrelonych wprzepisach prawa, a w szczeglnoci Ustawy ?Odziaalnoci poytku publicznego iowolontariacie?.


2.Klub prowadzi dziaalno gospodarcz z przeznaczeniem wypracowanych rodkw na cele statutowe.

ROZDZIA II

Cel i rodki dziaania

8

Celem Klubu jest:

1.Propagowanie, upowszechnianie i organizowanie kultury fizycznej, sportu, i rekreacji wrd mieszkacw miasta i gminy Gra Kalwaria, w szczeglnoci znajdujcych si w trudnej sytuacji yciowej,

2.Stae podnoszenie poziomu sportowego oraz kondycji fizycznej mieszkacw miasta i gminy Gra Kalwaria,

3.Udzia w lokalnym i oglnopolskim yciu sportowym i rekreacyjnym,

4.Ksztatowanie u czonkw Klubu patriotyzmu i wysokich walorw moralnych, poczucia godnoci osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarnoci oraz potrzeby sumiennego wypeniania obowizkw spoecznych i obywatelskich,

5.Wsparcie dziedzin zwizanych z sportem, rekreacj oraz edukacj, turystyk i ochron rodowiska,

6.Profilaktyka rozwizywania problemw alkoholowych, przeciwdziaanie narkomanii oraz innym patologiom spoecznym.

9

Klub realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpatnej inieodpatnej dziaalnoci poytku publicznego.

1. Na dziaalno odpatn poytku publicznego skadaj si:

a) Rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

b) Organizowanie sekcji powoanych do uprawiania w Klubie dyscyplin sportowych,

c) Organizowanie szkolenia sportowego,

d) Organizowanie zawodw i imprez sportowych, jak rwnie branie udziau
w imprezach organizowanych przez stowarzyszenia i powoane do tego celu instytucje,

e) Stwarzanie odpowiednich warunkw do uprawiania wychowania fizycznego, sportu
i rekreacji poprzez zapewnienie kadry trenersko ? instruktorskiej, opieki lekarskiej, waciwych urzdze sportowych i materiaw szkoleniowych,

f) Organizowanie szkole, kursw, wystaw, dyskusji, sympozjw, konferencji, seminariw, koncertw, wycieczek i imprez plenerowych,

g) Integrowanie czonkw stowarzyszenia poprzez aktywn dziaalno sportow, kulturaln, rekreacyjn i towarzysk.

2. Na dziaalno nieodpatn poytku publicznego skadaj si:

a) Organizowanie szkolenia sportowego,

b) Organizowanie zawodw i imprez sportowych, jak rwnie branie udziau
w imprezach organizowanych przez stowarzyszenia i powoane do tego celu instytucje,

c) Prowadzenie dziaalnoci informacyjnej, wydawniczej i promocyjnej w zakresie kultury fizycznej oraz wsppracy z mediami,

d) Organizowanie szkole, kursw, wystaw, dyskusji, sympozjw, konferencji, seminariw, koncertw, wycieczek i imprez plenerowych,

e) Integrowanie czonkw stowarzyszenia poprzez aktywn dziaalno sportow, kulturaln, rekreacyjn i towarzysk,

f) Wspprac z mieszkacami, wadzami samorzdowymi, innymi podmiotami ycia publicznego, z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach dziaania oraz ze szkoami w zakresie rozwoju kultury fizycznej.

ROZDZIA III

Czonkowie, ich prawa i obowizki

10

Czonkowie dziel si na:

 1. zwyczajnych,
 2. juniorw,
 3. honorowych,
 4. wspierajcych.

11

Czonkiem zwyczajnym moe by kady penoletni obywatel Polski, ktry wyrazi gotowo uczestniczenia w realizacji celw Klubu i na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjty na czonka Uchwa Zarzdu Klubu.

12

Czonkowie zwyczajni maj prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do wadz Klubu,
 2. Korzystania z pomieszcze, urzdze klubowych i urzdze sportowych na zasadach ustalonych przez zarzd Klubu,
 3. Korzystania z pomocy szkoleniowej trenerw i instruktorw dla podnoszenia swego poziomu sportowego.

13

Czonkowie zwyczajni Klubu maj obowizek:

 1. Przestrzegania postanowie statutu, regulaminw, zarzdze i uchwa Zarzdu Klubu,
 2. Brania aktywnego udziau w realizacji celw statutowych Klubu,
 3. Opacania regularnie skadek czonkowskich ustalonych przez wadze Klubu,
 4. Chroni wasno Klubu jako wsplne dobro wszystkich jego czonkw i przeciwdziaa marnotrawstwu,
 5. Branie udziau w imprezach sportowych, do ktrych zostali powoani przez wadze Klubu.

14

Czonkiem juniorem moe by osoba do lat 18, ktra po przedoeniu na pimie zgody rodzicw lub opiekunw na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjta przez Zarzd Klubu:

 1. Po ukoczeniu 18 lat czonek junior staje si automatycznie zwyczajnym czonkiem Klubu,
 2. Juniorzy posiadaj prawa i obowizki czonkw zwyczajnych z wyjtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

15

 1. Czonkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie czonkw osobom szczeglnie zasuonym dla Klubu.
 1. Kandydata na czonka honorowego przedstawia Walnemu Zebraniu przewodniczcy zebrania, na wniosek Zarzdu.
 2. Czonek honorowy posiada wszystkie prawa czonka zwyczajnego, zwolniony jest od pacenia skadek czonkowskich, korzysta z pierwszestwa w uyciu sprztu sportowego Klubu, a ponadto posiada uprawnienia uczestniczenia w zebraniach Zarzdu z gosem doradczym.
 3. Godno czonka honorowego moe by cofnita przez Walne Zebranie czonkw Klubu.

16

 1. Czonkiem wspierajcym moe by osoba prawna lub fizyczna, ktra zostanie przyjta przez Zarzd Klubu i zoy deklaracj systematycznego uiszczania skadek czonkowskich.
 2. Czonkowie wspierajcy korzystaj z praw okrelonych przez Zarzd Klubu.

17

1. Czonkostwo klubowe ustaje na skutek:

a) Dobrowolnego wystpienia czonka zgoszonego na pimie do Zarzdu,

b) Skrelenia przez Zarzd z powodu zalegania z opat skadek czonkowskich przez okres 6 miesicy, pomimo udzielenia upomnienia,

c) Wykluczenia uchwa Zarzdu na podstawie orzeczenia Sdu Koleeskiego za dziaalno na szkod Klubu z powodu innych wanych wykrocze.
2. Od uchway Zarzdu w przedmiocie wykluczenia przysuguje czonkowi prawo odwoania si do Walnego Zebrania.

3. Do czasu rozpatrzenia odwoania si do Walnego zebrania, wykluczony zostaje zawieszony w prawach czonkowskich.


ROZDZIA IV

Wadze Klubu

18

 1. Wadzami Klubu s:

1/ Walne Zebranie Czonkw,

2/ Zarzd Klubu,

3/ Komisja Rewizyjna,

4/ Sd Koleeski.

 1. Kadencja wszystkich wadz Klubu trwa 3 lata, a ich wybr odbywa si w gosowaniu tajnym lub jawnym w zalenoci od uchway Walnego Zebrania Czonkw.
 2. Czonkowie wadz peni swe funkcje spoecznie, z wyjtkiem czonkw urzdujcych Zarzdu Klubu.
 3. Jeeli szczeglne postanowienia statutu nie stanowi inaczej uchway wszystkich wadz zapadaj zwyka wikszoci gosw, przy obecnoci co najmniej poowy osb uprawnionych do gosowania. W razie rwnoci gosw rozstrzyga gos przewodniczcego.
 4. Zarzdowi i Komisji Rewizyjnej przysuguje prawo dokooptowania czonkw na miejsce tych, ktrzy zrezygnowali z tym, e ilo czonkw nie moe przekroczy 1/3 iloci czonkw pochodzcych z wyboru.

19

 1. Walne Zebranie Czonkw jest najwaniejsz wadz Klubu i moe by zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa si nie rzadziej ni raz na 3 lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czonkw moe by zwoane z inicjatywy Zarzdu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na podstawie wniosku co najmniej 1/3 ogu czonkw zwyczajnych Klubu.

20

 1. Walne Zebranie Czonkw lub Nadzwyczajne Walne Zebranie wadne s do podejmowania uchwa w pierwszym terminie przy obecnoci, co najmniej ? ogu czonkw zwyczajnych, a w drugim termie ustalonym przez Zarzd ? bez wzgldu na liczb czonkw Klubu.
 2. Jeeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Czonkw lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa si ono godzin pniej w tym samym miejscu.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania naley:

a) Walne zebranie Czonkw uchwala statut Klubu,

b) Uchwalanie gwnych kierunkw dziaalnoci Zarzdu, Komisji Rewizyjnej i Sdu Koleeskiego,

c) Wybr czonkw Zarzdu, Komisji Rewizyjnej i Sdu Koleeskiego

d) Udzielenie absolutorium ustpujcemu Zarzdowi za okres sprawozdawczy ? na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) Ustalanie wysokoci skadek czonkowskich,

f) Podejmowanie uchwa w przedmiocie wnioskw zgaszanych przez Zarzd bd poszczeglnych czonkw,

g) Przyznawanie czonkostwa honorowego na wniosek Zarzdu,

h) Podejmowanie uchwa w przedmiocie zmian statutu i rozwizania Klubu,

i) Podejmowanie uchwa w sprawach niezastrzeonych do kompetencji innych wadz Klubu,

j) Rozpatrywanie odwoa od uchwa Zarzdu w przedmiocie wykluczenia z czonkostwa Klubu,

k) Corocznie Walne Zebranie uchwala plan pracy, budet i kalendarz sportowy na rok biecy oraz rozpatruje odwoania od uchwa Zarzdu w przedmiocie wykluczenia z czonkostwa Klubu.

21

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoane jest przez Zarzd w terminie 30 dni od daty zgoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla ktrych zostao zwoane.

22

O terminie, miejscu i porzdku dziennym wszystkich Walnych Zebra ? Zarzd powiadamia czonkw, co najmniej na 14 dni przed zwoaniem.

23

1. Zarzd skada si z 5 ? 7 czonkw wybranych przez Walne Zebranie.

2. Czonkowie Zarzdu nie mog by skazani wyrokiem prawomocnym za przestpstwo umylne cigane z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe.

24

W cigu 7 dni od daty wyboru, Zarzd ukonstytuowuje si wybierajc ze swego grona Prezesa, 1 lub 2 Wiceprezesw, Skarbnika i Sekretarza.

25

 1. Posiedzenia Zarzdu Klubu odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej ni raz w miesicu.
 2. W posiedzeniu Zarzdu moe bra udzia z gosem doradczym kady z czonkw Komisji Rewizyjnej Klubu oraz upowaniony przez niego czonek Komisji Rewizyjnej oraz kierownicy sekcji sportowych lub trenerzy.

26

Do kompetencji Zarzdu Klubu naley:

 1. Kierowanie dziaalnoci Klubu w okresie midzy Walnymi Zebraniami,
 2. Ocena zgodnoci dziaania Klubu z postanowieniami Walnego Zebrania Klubu i statutu,
 3. Zatwierdzenie budetu i sprawozda z jego wykonania,
 4. Zarzdzanie majtkiem Klubu,
 5. Powoanie komisji spoecznych Klubu jako organw doradczych,
 6. Uchwalanie regulaminw dla wszystkich organw Klubu z wyjtkiem Komisji Rewizyjnej,
 7. Powoanie i rozwizanie sekcji sportowych,
 8. Koordynacja pracy sekcji sportowych,
 9. Zatwierdzanie planw inwestycyjnych Klubu,

10. Zawieszenie, zmiana oraz uchylenie do ponownego rozpatrzenia decyzji Zarzdu Klubu,

11. Zatrudnianie pracownikw etatowych i instruktorw,

12. Zarzd Klubu ma prawo przyznawania nagrd pieninych i rzeczowych wyrniajcym si w osigniciach pracownikom etatowym, dziaaczom oraz zawodnikom,

13. Reprezentowanie Klubu na zewntrz.

27

1. Komisja Rewizyjna skada si z 3 ? 5 osb wybieranych przez Walne Zebranie czonkw.

2. Czonkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mog by spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawa w podlegoci subowej, zwizku maeskim lub we wsplnym poyciu z czonkami zarzdu,

b) nie mog by skazani wyrokiem prawomocnym za przestpstwo umylne cigane z oskarenia publicznego lub przestpstwo skarbowe,

c) mog otrzymywa z tytuu penienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztw lub wynagrodzenie w wysokoci nie wyszej ni przecitne miesiczne wynagrodzenie w sektorze przedsibiorstw ogoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 1. Czonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog by jednoczenie czonkami innych wadz Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spord siebie przewodniczcego, zastpc i sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley:

a) Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli caoksztatu dziaalnoci Klubu ze szczeglnym uwzgldnieniem dziaalnoci finansowo ? gospodarczej,

b) Wystpowanie do Zarzdu z wnioskami wynikajcymi z ustale kontroli i danie wyjanie,

c) Skadanie na Walnym Zebraniu sprawozda ze swej dziaalnoci i wnioskw w przedmiocie udzielania Zarzdowi absolutorium.

 1. Czonkowie Komisji Rewizyjnej maj prawo bra udzia w posiedzeniach Zarzdu z gosem doradczym.
 2. Czonkowie Komisji Rewizyjnej w celu wykonywania swych zada kontrolnych s uprawnieni do:

a) dania od Zarzdu przedstawienia wszelkich dokumentw dotyczcych dziaalnoci Klubu,

b) dania od czonkw Zarzdu zoenia pisemnych lub ustnych wyjanie.

28

 1. Sd Koleeski skada si z 3 czonkw, spord ktrych wybiera przewodniczcego, jego zastpc i sekretarza.
 1. Szczegowy tryb postpowania Sdu Koleeskiego okrela odrbny regulamin zatwierdzony przez Walne zebranie.
 2. Kary orzeczone przez Sd Koleeski, w zalenoci od rodzaju wykrocze, ulegaj zatarciu w okresie od 12 miesicy do 3 lat.


ROZDZIA V

Majtek Klubu

29

 1. Majtek Klubu stanowi ruchomoci, nieruchomoci, fundusze i wierzytelnoci.
 1. Na fundusze Klubu skadaj si:

a) skadki czonkowskie,

b) dotacje,

c) darowizny,

d) przepisy wpywy z dziaalnoci statutowej,

e) wpywy z dziaalnoci gospodarczej prowadzonej w oparciu o odrbne przepisy

f) dochody ze zbirek i imprez publicznych,

g) odsetki bankowe,

h) wpywy z dziaalnoci odpatnej poytku publicznego,

i) wpywy z 1%.

 1. Majtek Klubu moe by uyty tylko na cele dziaalnoci Klubu zgodnie ze statutem.
 2. Zabrania si:

a) Udzielania poyczek lub zabezpieczania zobowiza majtkiem organizacji w stosunku do jej czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz osb, z ktrymi czonkowie, czonkowie organw oraz pracownicy organizacji pozostaj w zwizku maeskim, we wsplnym poyciu albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) Przekazywania ich majtku na rzecz ich czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, w szczeglnoci, jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) Wykorzystywania majtku na rzecz czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, chyba e to wykorzystanie bezporednio wynika z celu statutowego,

d) Zakupu towarw lub usug od podmiotw, w ktrych uczestnicz czonkowie organizacji, czonkowie jej organw lub pracownicy oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich lub po cenach wyszych ni rynkowe.

30

Dla wanoci pism dotyczcych praw i obowizkw majtkowych wymagane s podpisy dwch czonkw zarzdu z grona: Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik lub Sekretarz.

ROZDZIA VI

Zmiana statutu i rozwizanie Klubu

31

1. Uchwa w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie czonkw wikszoci 2/3 gosw, przy obecnoci co najmniej poowy czonkw uprawnionych do gosowania.

2. Uchwaa w sprawie zmian statutu wymaga zatwierdzenia przez wadz rejestracyjn.

32

Uchwa o rozwizaniu Klubu podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie czonkw wikszoci 2/3 gosw, przy obecnoci, co najmniej poowy czonkw uprawnionych do gosowania.

33

1. Uchwaa o rozwizaniu Klubu powinna okrela tryb likwidacji oraz przeznaczenie jego majtku.

2. Uchwaa Walnego Zebrania Klubu o przeznaczeniu majtku wymaga zatwierdzenia przez wadz rejestracyjna.

 

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj32
mod_vvisit_counterWczoraj140
mod_vvisit_counterW tym tygodniu172
mod_vvisit_counterW zeszłym tygodniu1336
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4373
mod_vvisit_counterW zeszłym miesiącu6297
mod_vvisit_counterOd początku149140


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.