Statut Miejskiego Klubu Sportowego "KORONA"

 

STATUT
Miejskiego Klubu Sportowego
Miasta i Gminy Góra Kalwaria

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Miejski Klub Sportowy „Korona” /w skrócie MKS „Korona”/ zwany dalej Klubem.

§2

Klub jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej posiadającym osobowość prawną.

§3

Terenem działalności Klubu jest miasto i gmina Góra Kalwaria. Siedzibą Klubu jest miasto Góra Kalwaria.

§4

1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpienia z nich decyduje Zarząd.

§5

Klub może używać godła, barw: biało - żółto - czerwonych, flagi i odznaki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

Pieczęć Klubu jest okrągła z napisem w obwodzie: Miejski Klub Sportowy Góra Kalwaria – „Korona” - w wewnątrz obwodu.

§7

1.Klub prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych według zasad określonych w przepisach prawa, a w szczególności Ustawy „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?.


2.Klub prowadzi działalność gospodarczą z przeznaczeniem wypracowanych środków na cele statutowe.

 

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania

§8

Celem Klubu jest:

1.Propagowanie, upowszechnianie i organizowanie kultury fizycznej, sportu, i rekreacji wśród mieszkańców miasta i gminy Góra Kalwaria, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

2.Stałe podnoszenie poziomu sportowego oraz kondycji fizycznej mieszkańców miasta i gminy Góra Kalwaria,

3.Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i rekreacyjnym,

4.Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeby sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich,

5.Wsparcie dziedzin związanych z sportem, rekreacją oraz edukacją, turystyką i ochroną środowiska,

6.Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz innym patologiom społecznym.

§9

Klub realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

1. Na działalność odpłatną pożytku publicznego składają się:

a)     Rozwijanie i propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

b)     Organizowanie sekcji powołanych do uprawiania w Klubie dyscyplin sportowych,

c)     Organizowanie szkolenia sportowego,

d)  Organizowanie zawodów i imprez sportowych, jak również branie udziału
w imprezach organizowanych przez stowarzyszenia i powołane do tego celu instytucje,

e)   Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania wychowania fizycznego, sportu
i rekreacji poprzez zapewnienie kadry trenersko - instruktorskiej, opieki lekarskiej, właściwych urządzeń sportowych i materiałów szkoleniowych,

f)        Organizowanie szkoleń, kursów, wystaw, dyskusji, sympozjów, konferencji, seminariów, koncertów, wycieczek i imprez plenerowych,

g)     Integrowanie członków stowarzyszenia poprzez aktywną działalność sportową, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

2. Na działalność nieodpłatną pożytku publicznego składają się:

a)     Organizowanie szkolenia sportowego,

b) Organizowanie zawodów i imprez sportowych, jak również branie udziału
w imprezach organizowanych przez stowarzyszenia i powołane do tego celu instytucje,

c)     Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i promocyjnej w zakresie kultury fizycznej oraz współpracy z mediami,

d)      Organizowanie szkoleń, kursów, wystaw, dyskusji, sympozjów, konferencji, seminariów, koncertów, wycieczek i imprez plenerowych,

e)     Integrowanie członków stowarzyszenia poprzez aktywną działalność sportową, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

f)    Współpracę z mieszkańcami, władzami samorządowymi, innymi podmiotami życia publicznego, z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania oraz ze szkołami w zakresie rozwoju kultury fizycznej.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. juniorów,
 3. honorowych,
 4. wspierających.

§11

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Polski, który wyrazi gotowość uczestniczenia w realizacji celów Klubu i na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęty na członka Uchwałą Zarządu Klubu.

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
 2. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń klubowych i urządzeń sportowych na zasadach ustalonych przez zarząd Klubu,
 3. Korzystania z pomocy szkoleniowej trenerów i instruktorów dla podnoszenia swego poziomu sportowego.

§13

Członkowie zwyczajni Klubu mają obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, zarządzeń i uchwał Zarządu Klubu,
 2. Brania aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu,
 3. Opłacania regularnie składek członkowskich ustalonych przez władze Klubu,
 4. Chronić własność Klubu jako wspólne dobro wszystkich jego członków i przeciwdziałać marnotrawstwu,
 5. Branie udziału w imprezach sportowych, do których zostali powołani przez władze Klubu.

§14

Członkiem juniorem może być osoba do lat 18, która po przedłożeniu na piśmie zgody rodziców lub opiekunów na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu:

 1. Po ukończeniu 18 lat członek junior staje się automatycznie zwyczajnym członkiem Klubu,
 2. Juniorzy posiadają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§15

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków osobom szczególnie zasłużonym dla Klubu.
 1. Kandydata na członka honorowego przedstawia Walnemu Zebraniu przewodniczący zebrania, na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, zwolniony jest od płacenia składek członkowskich, korzysta z pierwszeństwa w użyciu sprzętu sportowego Klubu, a ponadto posiada uprawnienia uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Godność członka honorowego może być cofnięta przez Walne Zebranie członków Klubu.

§16

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu i złoży deklarację systematycznego uiszczania składek członkowskich.
 2. Członkowie wspierający korzystają z praw określonych przez Zarząd Klubu.

§17

1. Członkostwo klubowe ustaje na skutek:

a)       Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

b)     Skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, pomimo udzielenia upomnienia,

c)     Wykluczenia uchwałą Zarządu na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Klubu z powodu innych ważnych wykroczeń.


2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

3. Do czasu rozpatrzenia odwołania się do Walnego zebrania, wykluczony zostaje zawieszony w prawach członkowskich.


ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

§18

 1. Władzami Klubu są:

1/ Walne Zebranie Członków,

2/ Zarząd Klubu,

3/ Komisja Rewizyjna,

4/ Sąd Koleżeński.

 1. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie, z wyjątkiem członków urzędujących Zarządu Klubu.
 3. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 4. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokooptowania członków na miejsce tych, którzy zrezygnowali z tym, że ilość członków nie może przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.

§19

 1. Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywa się nie rzadziej niż raz na 3 lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na podstawie wniosku co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych Klubu.

§20

 1. Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zebranie władne są do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 1/2 ogółu członków zwyczajnych, a w drugim termie ustalonym przez Zarząd - bez względu na liczbę członków Klubu.
 2. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)      Walne zebranie Członków uchwala statut Klubu,

b)   Uchwalanie głównych kierunków działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

c)     Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

d)     Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres sprawozdawczy - na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)     Ustalanie wysokości składek członkowskich,

f)  Podejmowanie uchwał w przedmiocie wniosków zgłaszanych przez Zarząd bądź poszczególnych członków,

g)     Przyznawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,

h)     Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu i rozwiązania Klubu,

i)     Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu,

j)    Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia z członkostwa Klubu,

k)    Corocznie Walne Zebranie uchwala plan pracy, budżet i kalendarz sportowy na rok bieżący oraz rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia z członkostwa Klubu.

§21

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane jest przez Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§22

O terminie, miejscu i porządku dziennym wszystkich Walnych Zebrań - Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed zwołaniem.

§23

1. Zarząd składa sią z 5 - 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§24

W ciągu 7 dni od daty wyboru, Zarząd ukonstytuowuje się wybierając ze swego grona Prezesa, 1 lub 2 Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

§25

 1. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. W posiedzeniu Zarządu może brać udział z głosem doradczym każdy z członków Komisji Rewizyjnej Klubu oraz upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej oraz kierownicy sekcji sportowych lub trenerzy.

§26

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. Kierowanie działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami,
 2. Ocena zgodności działania Klubu z postanowieniami Walnego Zebrania Klubu i statutu,
 3. Zatwierdzenie budżetu i sprawozdań z jego wykonania,
 4. Zarządzanie majątkiem Klubu,
 5. Powołanie komisji społecznych Klubu jako organów doradczych,
 6. Uchwalanie regulaminów dla wszystkich organów Klubu z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej,
 7. Powołanie i rozwiązanie sekcji sportowych,
 8. Koordynacja pracy sekcji sportowych,
 9. Zatwierdzanie planów inwestycyjnych Klubu,
 10. Zawieszenie, zmiana oraz uchylenie do ponownego rozpatrzenia decyzji Zarządu Klubu,
 11. Zatrudnianie pracowników etatowych i instruktorów,
 12. Zarząd Klubu ma prawo przyznawania nagród pieniężnych i rzeczowych wyróżniającym się w osiągnięciach pracownikom etatowym, działaczom oraz zawodnikom,
 13. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

§27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie członków.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej,

b)  Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

c) Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swej działalności i wniosków w przedmiocie udzielania Zarządowi absolutorium.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej w celu wykonywania swych zadań kontrolnych są uprawnieni do:

a)  Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Klubu,

b) Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§28

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 1. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa odrębny regulamin zatwierdzony przez Walne zebranie.
 2. Kary orzeczone przez Sąd Koleżeński, w zależności od rodzaju wykroczeń, ulegają zatarciu w okresie od 12 miesięcy do 3 lat.


ROZDZIAŁ V

Majątek Klubu

§29

 1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i wierzytelności.
 1. Na fundusze Klubu składają się:

a)     składki członkowskie,

b)     dotacje,

c)     darowizny,

d)     przepisy wpływy z działalności statutowej,

e)     wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o odrębne przepisy

f)     dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

g)     odsetki bankowe,

h)     wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego,

i)     wpływy z 1%.

 1. Majątek Klubu może być użyty tylko na cele działalności Klubu zgodnie ze statutem.
 2. Zabrania się:

a)              Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)           Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)                   Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)         Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§30

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu z grona: Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik lub Sekretarz.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§31

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała w sprawie zmian statutu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

§32

Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie członków większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§33

1. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać tryb likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.

2. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o przeznaczeniu majątku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

 

 

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj10
mod_vvisit_counterWczoraj23
mod_vvisit_counterW tym tygodniu33
mod_vvisit_counterW zeszłym tygodniu187
mod_vvisit_counterW tym miesiącu709
mod_vvisit_counterW zeszłym miesiącu1000
mod_vvisit_counterOd początku443372


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.